ÜYELİK VE KULLANICI ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1. İşbu Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’nin( “Sözleşme”) tarafları,
a) ……… adresinde mukim Burkay Adalığ (“Meleklerin Payı”) ve
b) Meleklerin Payı’un ürün ve hizmetlerinden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişidir (“Kullanıcı”).
1.2. İşbu Sözleşme kapsamında Meleklerin Payı ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve beraber “Taraflar” olarak anılacaklardır.
2. TANIMLAR
2.1. İşbu Sözleşme’de yer alan;
a) İnternet Sitesi: Burkay Adalığ’ın sahip olduğu www…..com internet sitesini
b) Kullanıcı(lar): İnternet Sitesi’nde bulunan ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri,
ifade eder.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Burkay Adalığ’ın sahip olduğu www…..com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) Kullanıcı’nın faydalanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sonucu Meleklerin Payı’un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.
4.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden incelediği Ürün’ü satın almak istemesi halinde, işbu Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi başta olmak üzere tüm yasal yükümlülüklere ve İnternet Sitesi’da belirtilen tüm ilke ve kurallara uygun davranacağını, kendisinin tüm şartlar ve koşullar hakkında 6077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve sair mevzuata uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, sahip olduğu üyelik şifresini kullanma hakkına bizzat sahip olup, üyelik şifresini üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ve zararlara karşı, Meleklerin Payı’nın her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.4. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’u yanlış veya gerçeğe aykırı şekilde kullanması veya başkasına ait isim ve bilgileri kullanması, İnternet Sitesi’u her türlü yasadışı veya hileli amaçlarla kullanması; başkalarının yerine geçmesi; üçüncü kişilere ait bilgileri haksız veya izinsiz kullanması; İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunması; kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunması, yorum ve görüşler paylaşması; istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi İnternet Sitesi ya da üçüncü kişilere zarar verici unsurlar kullanması ve yayması; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda İnternet Sitesi, sunulan hizmetler veya Meleklerin Payı aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyici veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunması veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemesi; İnternet Sitesi içeriğini kopyalaması, değiştirmesi veya izinsiz yayması; İnternet Sitesi’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanması; diğer Kullanıcılar’a hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, her türlü bilgilerinin toplanması; İnternet Sitesi için makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışması yasaktır.
4.5. Kullanıcı, kendisine veya İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin herhangi bir soruşturma, icra veya davanın ortaya çıkması ya da çıkabilecek olması veya yetkili makamların talebi halinde, Meleklerin Payı’nın talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri, Meleklerin Payı ile paylaşacağını beyan ve taahhüt eder.
4.6. Kullanıcı İnternet Sitesi içerisinde kendi görüşlerini beyan edebilir. Bu kapsamda Kullanıcı, İnternet Sitesi’da belirttiği fikir, düşünce ve yorumlarından münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu görüş ve yorumlar sebebiyle Meleklerin Payı, diğer Kullanıcılar veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sadece Kullanıcı sorumlu olup, Meleklerin Payı’nın Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.
4.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerini ihlal etmesi halinde bu ihlalden doğacak cezai ve hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını, Meleklerin Payı’nın bu konuda bir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.8. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerden biri veya birkaçını ihlal etmesi sonucu Meleklerin Payı, Meleklerin Payı çalışanları ve yöneticileri ve diğer Kullanıcılar’ın uğradığı maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve Meleklerin Payı’nın yapmış olduğu tüm masrafları, harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Meleklerin Payı’nın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul eder.
4.9. Meleklerin Payı, her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini silme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Meleklerin Payı’nın bu tasarrufunu önceden kabul ettiğini ve bu durumda Meleklerin Payı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul eder.
4.11. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’da verdikleri siparişlerin ödemelerini kredi kartı ya da banka kartıyla, Havale/EFT ile veya kapıda ödeme yaparak gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın kredi/banka kartı ile yaptığı ödemelerde sipariş tutarı kadar tutarı bankada bloke edilir. Kullanıcı’nın ürün ve/veya hizmeti teslim alamaması veya gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığını tespit etmesi halinde, sipariş tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcılar’ın kapıda ödemeyi seçmesi halinde sipariş tutarı ürünü teslim etmeye gelen Satıcı’nın çalışanına veya anlaşmalı olduğu firma çalışanına teslim edilir. Kullanıcı’nın kapıda ödeme yapmaması veya siparişin geldiği tarih ve saatte belirttiği adreste bulunmamasına ilişkin Satıcı’dan gelen şikayetler üzerine Meleklerin Payı’un Kullanıcı’nın hesabını silme hakkı saklıdır.
4.12. Kullanıcı dijital ödeme hizmetinin (MasterPass vb.) kullanım koşullarına onay vermesi halinde bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girebilir ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılabilir.
4.13. Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde Kullanıcı sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

4.14. Kullanıcı’nın dijital ödeme hizmeti alması halinde kredi kartı bilgileri Meleklerin Payı tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı yetkili şirketler (MasterCard vb.) tarafından sağlanmaktadır.

4.15. Kullanıcı’nın cep telefonunu çaldırması veya kaybetmesi halinde kredi kartı bilgilerine üçüncü kişiler tarafından ulaşılamaz. Bu durumda Kullanıcı Meleklerin Payı ile iletişime geçerek bilgilerin silinmesi talep etmelidir. Bilgilerin silinmemesi halinde üçüncü kişiler İnternet Sitesi’u kullanarak Kullanıcı’nın kredi kartından sipariş verebilecektir. Bu durumdan Meleklerin Payı sorumlu tutulamaz.
4.16. Meleklerin Payı, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, İnternet Sitesi’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.
4.17. Meleklerin Payı; Kullanıcıları’na daha iyi hizmet sunmak, İnternet Sitesi’un kullanımını kolaylaştırmak, Kullanıcı’nın özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik İnternet Sitesi’u düzenlemek amacıyla Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerini ve İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, kaydedebilir ve kullanabilir.
4.18. Meleklerin Payı, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri yürürlükte olan kanun, düzenlemeler, mahkeme kararı veya idari bir karar gereğince veya Meleklerin Payı’u ya da Meleklerin Payı’un grup şirketlerinin haklarını ve mülkiyetlerini korumak ve uyuşmazlıklara karşı savunmak için gerekli hallerde üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

4.19. Meleklerin Payı, İnternet Sitesi’un sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen İnternet Sitesi’un herhangi bir Kullanıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Meleklerin Payı sorumlu tutulamaz. Meleklerin Payı, Kullanıcı’nın kendi sisteminden kaynaklı problemlerden de sorumlu değildir.

4.20. Meleklerin Payı, İnternet Sitesi’un kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret gösterecektir. Ancak Meleklerin Payı, İnternet Sitesi’un verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

4.21. Meleklerin Payı, İnternet Sitesi üzerinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar verebilir. Burada sunulan hizmetler veya ürünler, Meleklerin Payı incelemesine tabi olmayıp, Meleklerin Payı bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Bu başka sayfaların içeriğini görmek veya buralardaki hizmetten yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki talepler Meleklerin Payı’a yöneltilemez.

5. FİKRİ MÜLKİYET
İnternet Sitesi’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılım Meleklerin Payı’a aittir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
İnternet Sitesi’da geçen üçüncü kişilere ait ticari markalar da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunur. Kullanıcı bu ticari markaları izinsiz kullanamayacağını ve kullandığı takdirde doğacak zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Meleklerin Payı, İnternet Sitesi’da sunduğu tüm hizmetleri sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

8. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt gibi haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçının yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz ya da geçersiz hale gelmesi halinde Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Meleklerin Payı tarafından her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir veya iptal edilebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.
Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul eder.
Meleklerin Payı’un grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.
Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını süresinde kullanmaması veya gecikmeli olarak kullanması, hak sahibi Tarafın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
Dokuz (9) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üye olurken Sözleşme’yi onayladığı veya İnternet Sitesi’u kullanarak herhangi bir ürün veya hizmet siparişi verdiği tarihte yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme’nin Meleklerin Payı tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.